Naselje se nahaja v katastrski občini 2303 Solkan, Nova Gorica.

Ob železniški progi je skladno s PPIP predvidena izvedba nove povezovalne ceste z dvosmerno kolesarsko stezo ter pločnikom za pešce. Ureditev obstoječih lokalnih cest, izgradnja krožišča ter povezovalne ceste niso predmet tega gradbenega dovoljenja in bo pridobljeno v ločenem postopku, investitor je Mestna občina Nova Gorica.

Cesta v soseski bo služila za potrebe bodoče pozidave in je v solastnini lastnikov hiš (vsak 1/28), namenjena je za umirjen notranji promet ter interno komunikacijo stanovalcev (skupno dvorišče), poteka po parcelah 2665/10 in 2665/40, od občinske ceste je ločena z zelenjem oziroma potopnimi količki.

Prvi štirje objekti imajo uvoz na parcelo iz ulice Velika pot, objekt 5 pa iz novo zgrajenega glavnega dostopa, ki je do posameznega objekta predviden z interne povezovalne ceste, ki se priključuje na obstoječo lokalno cesto preko novega krožišča.

Niz petih hiš se prometno navezuje na obstoječe stanje in sicer na Veliko pot, ki se navezuje na dostopno cesto za Industrijsko cono Solkan.

Soseska bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bodo imeli neposreden dostop v sosesko le solastniki ter njihovi gostje.

Ob vsakem stanovanjskem objektu je za parkiranje stanovalcev lociran nadstrešek za parkiranje treh avtomobilov.

Za obiskovalce je v soseski predvidenih šest parkirnih mest in sicer na parc. št. 2665/40, kjer bodo urejena štiri parkirna mesta ob ekološkem otoku, dodatno bosta zagotovljeni še dve parkirni mesi na parceli 2665/10 v stiku s parcelo 2665/40.