I. LEGA

Objekti so umeščeni na zemljišča s parcelnimi številkami:
Objekt 1: 2665/31
Objekt 2: 2665/30, 2665/26
Objekt 3: 2665/28, 2665/27, 2665/36
Objekt 4: 2665/38
Objekt 5: 2665/39
Ekološki otok za zbiranje komunalnih odpadkov je na parceli 2665/40.
Vse v katastrski občini 2303 Solkan.

II. DOSTOP DO OBJEKTOV

Ob železniški progi je skladno s PPIP predvidena izvedba nove povezovalne ceste z dvosmerno kolesarsko stezo ter pločnikom za pešce. Ureditev obstoječih lokalnih cest, izgradnja krožišča ter povezovalne ceste niso predmet tega gradbenega dovoljenja in bo pridobljeno v ločenem postopku, investitor je Mestna občina Nova Gorica.

Niz petih hiš se prometno navezuje na obstoječe stanje in sicer na Veliko pot, ki se navezuje na dostopno cesto za Industrijsko cono Solkan.

Prvi štirje objekti imajo uvoz na parcelo iz ulice Velika pot, objekt 5 pa iz novo zgrajenega glavnega dostopa, ki je do posameznega objekta predviden z interne povezovalne ceste, ki se priključuje na obstoječo lokalno cesto preko novega krožišča.

Cesta v soseski bo služila za potrebe bodoče pozidave, namenjena je za umirjen notranji promet ter interno komunikacijo stanovalcev (skupno dvorišče), poteka po parcelah 2665/10 in 2665/40.

Za obiskovalce je v soseski predvidenih šest parkirnih mest in sicer na parc. št. 2665/40, kjer bodo urejena štiri parkirna mesta ob ekološkem otoku, dodatno bosta zagotovljeni še dve parkirni mesi na parceli 2665/10 v stiku s parcelo 2665/40.

Ob vsakem stanovanjskem objektu je za parkiranje stanovalcev lociran nadstrešek za parkiranje treh avtomobilov.

III. ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTOV

Objekti so oblikovani kot niz individualnih enostanovanjskih hiš. Oblikovni princip, izbor barv in materialov je pri vseh objektih usklajen in popolnoma enak. Fasada objektov je kontaktna, oblečena s keramičnimi ploščicami, sprednji del ima leseno oblogo iz macesna. Pred objektom je locirana vrtna uta iz macesnovega lesa ter kovinski nadstrešek za 3 avtomobile. Atrij je ograjen. Vsi objekti imajo v etaži ložo, streha objektov je ravna, z ustreznim naklonom za odvodnjavanje vode. Vse meteorne vode iz posameznega objekta se ponikajo v atriju na parceli posameznega objekta.

IV. PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA SOŠKIH VIL

Etaža na terenu - pritličje

Pritlična etaža objekta je zasnovana iz štirih funkcionalno zaključenih enot: bivalnega prostora s kuhinjo in jedilnico, konstrukcijsko povezanega nadstreška za 3 avtomobile, vrtne ute – kolesarnice in ograjenega atrija. Pritličje stavbe zajema še predprostor z dnevnim wc-jem, shrambo in kotlovnico.

Etaža nad terenom

V nadstropje vodi stopnišče s centralnim hodnikom, ki povezuje dve kopalnici in štiri spalnice. Iz vsake je izhod na ložo, kjer sta dve zunanji shrambi.

Zasnova zunanje ureditve

Posebna zasnova zunanje ureditve ni predvidena, vsak lastnik si bo znotraj atrija in pred atrijskim opečnim zidom lahko uredil svojo hortikulturno zasaditev.

Urbanistični pogoj, ki mora biti izpolnjen je, da mora biti na vsaki parceli eno funkcionalno drevo, katerega lastniki ne smejo odstraniti. V projektu je sicer predvidena manjša hortikulturna ozelenitev za preprečitev pogledov na industrijsko cono na robu parcele 2665/38 in 2665/39 v stiku z Veliko potjo.

V. KONSTRUKCIJA

Posamezen objekt je zasnovan kot klasična dvoetažna AB konstrukcija, temelji so pasovni, etažna in strešna plošča sta AB, povezava je izvedena z vertikalnimi AB vezmi in slopi. Med njimi so stene, pozidane z opečnimi zidaki. Predelne stene so mavčnokartonske.

Temelji

Temelji objekta so AB, pasovni, različnih širin in sicer 50 in 80 cm ter globine 68 cm.
Temelji nadstreška in vrtne lope so AB, širine 25 cm ter globine 80 cm.
Temelji opečnega atrijskega zidu so AB, širine 30 cm in globine 80 cm.

Nadzemni del

Nad pasovnimi temelji so izvedeni AB slopi in vertikalne vezi, med njimi je zabetonirana temeljna plošča 12 cm. Obodne nosilne stene so iz opeke debeline 25 cm. Enoramne stopnice so AB izvedbe. Medetažna plošča nad pritličjem je AB debeline 22 cm.

Streha

Strešna konstrukcija stanovanjskega objekta je izvedena kot AB plošča debeline 22 cm. Nad strešno ploščo je še AB atični zid širine 25 cm in višine 50 cm.

Balkoni

Balkon se nadaljuje konzolno v višini medetažne plošče, je AB v debelini 22 cm.

Ograja balkona

Ograja balkona je kovinska iz vertikalnih lam dim 50X6 mm in okvirja iz Lame dim 60x8. Jeklo kvalitete 235JR, cinkano in barvano v barvo RAL 7005.

Nadstrešek za avtomobile

Nosilna konstrukcija nadstreška za avtomobile je iz pocinkanih jeklenih profilov, barvanih v RAL 7005, in je sidrana v AB temelj s sidrnimi vijaki M20. Statično zavarovanje je zagotovljeno z napenjalci M12. Uporabljeno je jeklo kvalitete S235JR, stebri in nosilci so dimenzije 200x150x6 mm.

Vrtna lopa-kolesarnica

Vrtna lopa je postavljena na stebre 9x9 cm, stebri so na kovinskih podstavkih in so sidrani s sidri v temelj. Na stebre je nameščena lega 18x9 cm v padcu po daljši stranici. Legi sta povezani s špirovci, na vrh pa položena OSB plošča 2,5 cm v naklonu 2%. Konstrukcija je iz smrekovega lesa, zaščitena s Silvanolom. Macesnove letve so cca. 12x2 cm, položene vertikalno.

VI. TEHNIČNE LASTNOSTI OBJEKTOV

Fasada

Fasada objekta je kontaktna, v sestavi toplotna izolacija debeline 20 cm (kamena volna-lepilo-mrežica-lepilo-keramična obloga). Na stiku dveh objektov se je uporabila toplotna izolacija debeline 10, 20 in 30 cm iz EPS-grafitni, odvisno od detajla stikovanja, na stiku z zemljiščem pa do višine 60 cm nad terenom XPS debeline 20 in 10 cm, odvisno od lokacije polaganja. Na sprednji fasadi, kjer se nahajajo okna in vrata, je v nadstropju fasada v sestavi toplotna izolacija iz kamene volne debeline 20 cm-paropropustna folija-lesene macesnove oblane letve dimenzije 120x20 mm z rego 7-10 mm, pritrjene na leseno podkonstrukcijo. Ista sestava se pojavlja tudi nad vidnim delom balkona pod nastreškom strehe. Znotraj shramb na balkonu je fasada v stiku s steno in streho objekta v sestavi kamena volna 20 cm-lepilo-mrežica-lepilo. V pritlični etaži je pod nadstreškom balkona fasada v sestavi 20 cm toplotne izolacije iz kamene volne-lepilo-mrežica-lepilo-silikonski zaključni sloj. Ista sestava se pojavlja na steni objekta, pred katero stoji vrtna lopa, v preostalem delu pritličja (od vrtne lope do konca objekta) pa je ista sestava kot na balkonu in sicer kamena volna debeline 20 cm-paropropustna folija-lesene macesnove oblane letve dimenzije 120x20 mm z rego 7-10 mm, pritrjene na leseno podkonstrukcijo.

Okna, vrata, zasteklitve na fasadi

Stavbno pohištvo

Okna na fasadi so lesena – smreka.
Debelina okvirja je 78 mm, steklo je iz troslojnega termopana IZO 4:/14Ar/4/14Ar/:4, Ug= 0,6 W/m2K Uw=0,89 W/m2K.
Površinska obdelava lesa: debeloslojna vodna UV odporna barva
Okovje: ROTO Designo II - SKRITO OKOVJE
Tesnilo: dvojno UV trajno odporno
Odkapni profil dvojni - glavni in krilni
Kljuka za okno HOPPE NEW YORK

Vhodna vrata so lesena – smreka, vrata v shrambe na balkonu so lesena iz macesna. Notranja vrata niso predmet izvedbe in si jih vsak kupec nabavi in vgradi sam.

Na oknih in balkonskih vratih s steklenimi površinami ni predvidenih zunanjih senčil, predvidena so notranja senčila, ki niso predmet izvedbe do III. podaljšane gradbene faze. Notranja senčila izvede kupec v lastni režiji.

Streha

Streha je ravna v sestavi:
 • AB plošča
 • parozaporni sloj Logicroof VAPOUR BARRIER PE
 • večslojna toplotna izolacija v naklonu EPS 100 kPa debeline min 25 do 39 cm
 • hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR debeline 1,5 mm z vertikalnimi zaključki
 • 200 g filc
 • prani soški prod frakcije 16-32mm, debeline do 8 cm
Atika ravne strehe stavbe:
 • parozaporni sloj Logicroof VAPOUR BARRIER PE
 • toplotna izolacija EPS 100 kPa debeline 5 cm vertikalno
 • toplotna izolacija EPS 150 kPa debeline 3 cm horizontalno
 • OSB3 plošča debeline 22 mm v naklonu
 • hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR debeline 1,5 mm z vertikalnimi zaključki
 • 200 g filc
 • robni zaključek na OSB s tesnilnim trakom Riwega USB Tape P1
 • kapa atike iz Fe/Zn barvane pločevine debeline 0,6 mm v RAL 7005

Odvodnjavanje strehe je urejeno z dvema tipskima talnima PVC iztočnima elementoma z mrežico dimenzije 110 mm in 1 x tipskim varnostnim prelivom PVC fi 110 mm, oddušniki za prezračevanje so prav tako izvedeni iz tipskih PP cevi premera fi 100 mm in 160 mm.

Vertikalna odtoka fi 100 mm na levi in desni strani strehe, skrita v izolaciji fasade, vodita vodo vertikalno do peskolovcev, od tam pa v ponikovalnico.

Streha nadstrešnice za avtomobile
 • Stranske stranice iz USB3 plošče debeline 22 mm
 • Spodnji in zgornji profil iz Fe/Zn barvane pločevine RAL 7005
 • Hidroizolacija s tekočo armirano gibko tesnilno maso EPDM samolepilni trak
 • Kritina je Polikarbonat MARLON FSX LONGLIFE, UV 6 mm prozoren, težko gorljiv B-s1, d0
 • Kapa atike Fe/Zn barvana pločevina debeline 0,6 mm v barvi RAL 7005
 • Žleb iz Fe/Zn pravokotne oblike v barvi RAL 7005
 • Obloga čela s keramiko
Streha vrtne lope-kolesarnice
 • OSB3 plošča debeline 25 mm v naklonu
 • Ločilni sloj 200 g filc
 • hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR debeline 1,5 mm z vertikalnimi zaključki
 • 200 g filc
 • prani soški prod frakcije 16-32mm, debeline do 8 cm
 • kapa atike / čelna pločevina iz Fe/Zn debeline 0,6 mm barva v RAL 7005
 • Tipski PVC iztočni element premera 75 mm in vertikalna odtočna PP cev premera 75 mm

Balkon/loža

Sestava balkona je sledeče:
 • Finalni tlak: keramika 0,9 cm
 • Hidroizolacija ( np.r GRACE preprufe 300R)
 • Podložni beton v naklonu 1 % 6,0-7,0 cm
 • Toplotna izolacija XPS 5,0 cm
 • Armirano betonska plošča 22,0 cm
 • Toplotna izolacija (mineralna volna) 16,0 cm
 • Lepilo, mrežica, lepilo
 • Zaključni sloj-silikonski omet 0,2 cm

Atrij

Atrij bo pripravljen za ozelenitev s travo in ostalo ureditev, kar izvede kupec. Polkrožni ograjni zid višine 2 m je opečni.

Parkirišče za avtomobile

Parkirišče je nadkrito s kovinsko nadstrešnico, detajlen opis je pri konstrukciji in strehi, tlakovan pa z betonskim tlakovcem opečnatega izgleda, položenim v pesek na utrjeno gramozno podlago.

VII. NADSTANDARDNA GRADNJA

Vsi objekti v soseski ležijo na osončenem področju, v neposredni bližini reke Soče, ki nudi prekrasno naravo in kjer so urejene sprehajalne in kolesarske poti, hkrati pa v neposredni bližini mestnega središča, ki zagotavlja vso potrebno infrastrukturo (šola, pošta, banka, zdravstveni dom).

Objekti so kakovostno zgrajeni in arhitekturno premišljeno zasnovani, da bodo stanovalcem nudili kar najvišjo kakovost bivanja. Večina uporabljenih materialov pri gradnji je naravnih in neoporečnih (opeka, keramika, les).

Veliki notranji volumni, z nadstandardno višino stropov, omogočajo prosto izbiro pri oblikovanju posameznih prostorov glede na želje in potrebe stanovalcev. Fasada je izredno izolirana in obložena z opečno keramiko in macesnovo oblogo, stavbno pohištvo je iz masivnega lesa s troslojno zasteklitvijo, kar zagotavlja odlično zvočno in toplotno zaščito.

Vsak objekt ima macesnovo vrtno lopo ter 3 pokrita parkirišča za avtomobile.

VIII. KOMUNALNI VODI

Vsi objekti so priključeni na komunalno infrastrukturo in sicer: NN priključek, ki se zaključi v posamezni PMO v opečnem zidu nadstreška za avtomobile, do vsake parcele je pripeljan ustrezni vodovodni priključek, ki se zaključi z jaškom v zelenici pred opečnim zidom, prav tako je predvidena kabelska kanalizacija za optično TKK omrežje, ki se zaključi v omarici na opečnem zidu nadstreška za avtomobile, vsak objekt je priklopljen na javno fekalno kanalizacijo, vstopni jašek je pod nadstreškom za avtomobile, meteorna voda iz vseh strešin se ponika v slepem ponikovalnem jašku na atriju posameznega objekta.

Od priključno merilnih omaric na opečnem zidu (TK in PMO) in vodovodnega jaška do stavbe je položena ustrezna kabelska kanalizacija za uvlek električnih in TKK kablov do lokacij razdelilnih omaric, ki se nahajajo na levi strani tik za vrati vhoda v objekt, ter kabelska kanalizacija za uvlek PE cevi za sanitarno vodo do kotlovnice znotraj objekta, od koder se bo kasneje razpeljalo interno vodovodno omrežje za sanitarno vodo. Razvod fekalne kanalizacije znotraj stavbe je položen pod talno ploščo, so pa nad ploščo puščeni vsi ustrezni priključki za kasnejšo izvedbo hišne kanalizacije po PZI projektni dokumentaciji. Morebitne spremembe bodo prikazane v PID.

IX. ZBIRANJE ODPADKOV

Zbiranje komunalnih odpadkov je urejeno na površini v neposredni bližini objektov, na ekološkem otoku za komunalne odpadke, urejenem na parc. št. 2665/40 k.o. Solkan.

X. ENERGETSKA UČINKOVITOST

Toplotne izolacijske sposobnosti stavbe so cca 40% boljše, kot to zahteva Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah UR RS št 52/2010. Razrez energijske učinkovitosti stavbe je B1.

Zunanji zid opeka: Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1635 W/m²K in je bistveno manjša od dovoljene 0,2800 W/m²K.

Zunanji zid opek na stiku s sosednjim objektom: Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,2947 W/m²K in je bistveno manjša od dovoljene 0,5000 W/m²K.

Zunanji AB zid na stiku s sosednjim objektom: Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,3295 W/m²K in je bistveno manjša od dovoljene 0,5000 W/m²K.

Zunanji zid les opeka: Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1638 W/m²K in je bistveno manjša od dovoljene 0,2800 W/m²K.

Zunanji zid les beton: Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1740 W/m²K in je bistveno manjša od dovoljene 0,2800 W/m²K.

Tlak na terenu: Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1787 W/m²K in je bistveno manjša od dovoljene 0,3000 W/m²K.

Ravna streha: Toplotna prehodnost neprozorne konstrukcije je 0,1041 W/m²K in je bistveno manjša od dovoljene 0,2000 W/m²K.

XI. NOTRANJA OBDELAVA PROSTOROV

Prodajalec bo prodajal objekte izvedene do tretje podaljšane gradbene faze, četrto in peto gradbeno fazo si bo stranka izgotovila v lastni režiji.

Tretja podaljšana gradbena faza:

V sklopu tretje podaljšane gradbene faze so izvedena konstrukcijska gradbena dela vseh etaž, vključno s strešno konstrukcijo. Izvedena so krovska dela, vključno z izdelavo strešnih odtokov, odtočnih cevi, obrob. Vgrajena so okna in vhodna vrata (zunanje stavbno pohištvo). Objekt je pokrit in zaprt. Stavba ima zunanjo izolacijo in fasado. V AB konstrukciji so razpeljane grobe instalacije-dovodne cevi za razsvetljavo, vtičnice in stikala ter šibkotočne instalacije po PZI projektni dokumentaciji. Dobavljena in montirana je vrtna lopa/kolesarnica in izgotovljen nadstrešek za avtomobile ter notranji atrij. Objekt je od zunaj zaključena celota.

Na parceli so urejeni komunalni priključki - dostop do ceste, vodovodni priključek v jašku, NN priključek in TK priključek v TK in PMO omarici na steni opečnega zidu. Iz vodovodnega jaška, TK in PMO omarice je v zemlji izvedena groba instalacija z izvedbo povezave do objekta. Prav tako je v talni plošči objekta do jaška pod nadstreškom in naprej do glavnega jaška na cesti izvedena fekalna kanalizacija. Meteorna voda iz strešin objekta pa je razpeljana v slepi ponikovalni jašek, znotraj atrija objekta.

OPOZORILO: Stroški povezani s priklopom na vodovod, TK vod in NN vod bremenijo kupca in sicer so to: pridobitev soglasja za priključitev za NN priključek, plačilo stroškov tega priključka vključno z nabavo števca, stroški priključitve na TK omrežje, stroški priključitve na vodovodno omrežje (števec, takse, itd).

Vris talnih in stenskih oblog, notranjih vrat ter opreme prostorov je informativen.

Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost objekta.

Četrta gradbena faza:

V notranjosti objekta se v tej fazi postavi predelne stene. Te so lahko iz gips plošč ali katerega drugega materiala. Nato se izdela betonske tlake, objekt se izolira. V četrti fazi se opravi notranje omete, talne in stenske obloge, ki terjajo mokro vgradnjo. Napelje se potrebne inštalacije, med katere sodijo nizkonapetostne energetske inštalacije za moč in razsvetljavo, informacijske inštalacije za telefon, domofon, vodovodne in odtočne inštalacije, toplotna črpalka za ogrevanje.

Postavi se masivna stopnišča in vgradi notranje stavbno pohištvo-vrata. V tej fazi so torej vgrajena vsa notranja vrata, notranja senčila. Poleg izvedbe ključavničarskih in kamnoseških del se položi estrihe in izolacijske materiale.

Peta gradbena faza:

Sem sodijo vsa zaključna gradbena dela. Položijo se talne in stenske obloge. Zaključi se vsa inštalacijska dela in opravi slikopleskarska dela. Po zaključeni peti fazi je objekt zaključen in pripravljen na vselitev.